Aktuality

Volání rodu

Nová kniha shrnující texty Centra genderových studií!Přednáškový cyklus LS 2014/15: 

Ženy ve vědě jako databaze

Kurz připravený týmem Centra genderových studií navazuje na genderově historiografický kurz Ženy ve vědě (2013-14): V procesu vytváření elektronické databáze trvale podchytí ženy, jejichž přínos byl významný v rozličných odborných disciplínách a disciplínách. Více zde.

atvová Lectures

Na kurz Ženy ve vědě naváže přdnáškový cyklus Albína Dratvová Lectures, do nějž budou zvány přední české a zahraniční odbornice, jejichž práce znamená významný odborný metodologický, teoretický, historický i praktický přínost.  

Databáze Albína

V současné době připravujeme databázi českých významných žen, která bude součástí tohoto webu.

Elektronická knihovna Centra genderových studií. 

Naleznete ji na Moodle FFUK - Centrum genderových studií - Elektronická knihovna. Přístupové heslo obdržíte na vyžádání na emailové adrese.

Doporučujeme: Databáze plných verzí feministických

textů, které jsou výstupem evropského projektu FRAGEN (Frames on Gender).  Databáze obsahuje texty (knihy,články, letáky, manifesty, písně, atp.) z 27 zemí Evropské Unie, Turecka a Chorvatska.
Smyslem této databáze je zpřístupnit materiály z období druhé vlny feminismu, které budou zdrojem pro výzkumné účely a pro srovnání historie
ženského hnutí v evropských zemích.

Centrum genderových studií FF UK

Centrum genderových studií je pedagogickým a odborným pracovištěm FF UK, které bylo v roce 1998 založeno jako sekce katedry sociální práce FF UK. Navazovalo tehdy na přednáškovou činnost Nadace Gender Studies, která na půdě FF UK probíhala od r. 1993.

Počínaje školním rokem 2000/2001 nabízelo CGS FF v rámci sociální práce oborovou magisterskou specializaci sociální práce - gender studies, která byla prvním kompaktním studijním programem v oboru gender studies v České republice. Kromě již zmíněné specializace nabízelo všechny své kurzy též jako volné výběrové semestrální přednášky a semináře všem studujícím FF (po dohodě i studujícím dalších fakult - IZV, FSV, PřF, aj.), doporučované jako kurzy doplňující nabídku oborů etnologie, estetiky, filologických oborů, filosofie, historie, komparatistiky, kulturologie, pedagogiky, psychologie, sociologie, sociální práce i oborů dalších. V roce 2003 se podstatná část týmu Centra a jeho práce přesunula na Fakultu humanitních studií UK, kde získala plnou a jednoznačnou podporu vedení fakulty. V současné době již na FHS běží certifikovaný bakalářský a magisterský program genderových studií (viz www.fhs.cuni.cz/gender).

Ta část Centra genderových studií, která zůstala na FF UK zachována, se stala odborným pracovištěm pod patronací Ústavu pro českou literaturu a literární vědu. Ve spolupráci s tímto Ústavem nabízí Centrum každoročně (od roku 1999/2000) tematicky vyprofilovaný kurz v cyklu Gender a literární kritika. Kurz je otevřený studujícím FF UK v magisterském a doktorandském studiu.

Do roku 2011 Centrum genderových studií FF UK rozvíjelo svou práci především v souvislosti s Výzkumným záměrem FF UK Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie (MŠMT 0021620824).

V současné době se chystá na pokračování samostatné činnsoti - na LS 2012-2013 plánuje první běh cyklu přednášek Ženy ve vědě, sérii samostatných přednášek domácích a zahraničních odbornic Albína Dratvová Lectures a databázi významných žen Albína.

CGS FF UK
nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: gender@ff.cuni.cz