Aktuality

CFP: Doktorandská konference Genderové perspektivy v humanitních vědách

Konference je určena doktorandkám a doktorandům různých specializací, kteří ve své disertační práci uplatňují feministické, genderové a specifické queer přístupy, zejména z oborů literární a divadelní vědy, filozofie, estetiky, dějin umění, muzikologie, lingvistiky, translatologie, historie, antropologie a mediálních studií.

Více zde.


Databáze Albína: Ženy ve vědě do roku 1945

projekt vychází ze semináře realizovaného Centrem genderovách studií. Databáze se pokouší trvale podchytit ženy, jejichž přínos byl významný v rozličných odborných disciplínách a oblastech, chce mít genderově historickou vypovídající hodnotu, bude usilovat o genderové doplnění historie vědy a odborné práce do roku 1945. Zapojte se do jejího dopňování!

Databázi a další informace naleznete zde

Elektronická knihovna Centra genderových studií. 

Naleznete ji na Moodle FFUK - Centrum genderových studií - Elektronická knihovna. Přístupové heslo obdržíte na vyžádání na emailové adrese.

Doporučujeme: Databáze plných verzí feministických

textů, které jsou výstupem evropského projektu FRAGEN (Frames on Gender).  Databáze obsahuje texty (knihy,články, letáky, manifesty, písně, atp.) z 27 zemí Evropské Unie, Turecka a Chorvatska.
Smyslem této databáze je zpřístupnit materiály z období druhé vlny feminismu, které budou zdrojem pro výzkumné účely a pro srovnání historie
ženského hnutí v evropských zemích.

Centrum genderových studií FF UK

Centrum genderových studií je pedagogickým a odborným pracovištěm FF UK, které bylo v roce 1998 založeno jako sekce katedry sociální práce FF UK. Navazovalo tehdy na přednáškovou činnost Nadace Gender Studies, která na půdě FF UK probíhala od r. 1993.

Počínaje školním rokem 2000/2001 nabízelo CGS FF v rámci sociální práce oborovou magisterskou specializaci sociální práce - gender studies, která byla prvním kompaktním studijním programem v oboru gender studies v České republice. Kromě již zmíněné specializace nabízelo všechny své kurzy též jako volné výběrové semestrální přednášky a semináře všem studujícím FF (po dohodě i studujícím dalších fakult - IZV, FSV, PřF, aj.), doporučované jako kurzy doplňující nabídku oborů etnologie, estetiky, filologických oborů, filosofie, historie, komparatistiky, kulturologie, pedagogiky, psychologie, sociologie, sociální práce i oborů dalších. V roce 2003 se podstatná část týmu Centra a jeho práce přesunula na Fakultu humanitních studií UK, kde získala plnou a jednoznačnou podporu vedení fakulty. V současné době již na FHS běží certifikovaný bakalářský a magisterský program genderových studií (viz www.fhs.cuni.cz/gender).

Ta část Centra genderových studií, která zůstala na FF UK zachována, se stala odborným pracovištěm pod patronací Ústavu pro českou literaturu a literární vědu. Ve spolupráci s tímto Ústavem nabízí Centrum každoročně (od roku 1999/2000) tematicky vyprofilovaný kurz v cyklu Gender a literární kritika. Kurz je otevřený studujícím FF UK v magisterském a doktorandském studiu.

Centrum genderových studií FF UK rozvíjelo svou práci především v souvislosti s dlouholetým Výzkumným záměrem FF UK Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie (MŠMT 0021620824). Vyšlo několik podstatných publikací, které patří dodnes k základní literatuře v oboru gender studies v literární a uměnovědné oblasti (například V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, více viz webové stránky centra). Výzkum genderové historie se uskutečnil také za pomoci dvou grantů GAČR, v nichž byla Libuše Heczková spoluřešitelkou, České feministické myšlení a Žena a práce. Mezinárodně se Centrum zapojilo do projektu "Motherhood in post-1968 European Literature Network" podpořeného Arts and Humanities Council, UK (Eva Kalivodová).
Od roku 2014 Centrum genderových studií rozvíjí projekt Ženy ve vědě ve spolupráci se  Sociologickým ústavem AV ČR a Archivem AV ČR. Jeho základním výstupem kromě účasti na konferencích a článcích je Databáze Albína, která chce zachytit biograficky a bibliograficky ženy pracující ve vědě a osvětě na území Čech a Moravy v letech 1848–1948. Kromě databáze se soustředí na reflexi specifického postavení vědkyň a vzdělaných pracujících žen. Práce na databázi se dějí díky podpoře fakultními vnitřními granty (hlavní řešitelky: 2014 a 2015 Eva Kalivodová, 2016–2018 Libuše Heczková). Na vytváření této databáze se přímo podílí studenti v rámci speciálně zaměřených kurzů.

Centrum genderových studií do budoucna plánuje pracovat dále na databázi Albína a na tvorbě její anglické verze, bude spolupracovat v rámci grantu GAČR Civilizovaná žena: Ideál a paradox prvorepublikové vizuální kultury (Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová). V nejbližší době se členky budou účastnit konference ve Varšavě k tématu ženy ve vědě. Členky se budou se také podílet na mezinárodního projektu Writing the Literary History. Bude též pokračovat započatá spolupráce v mezinárodním projektu Gender and Translation.

CGS FF UK
nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: gender@ff.cuni.cz