O nás

Centrum genderových studií je pedagogickým a odborným pracovištěm FF UK. Původně bylo roku 1998 založeno jako sekce Katedry sociální práce FF UK. Navazovalo na přednáškovou činnost Nadace Gender Studies, která na půdě FF probíhala od r. 1993.

Počínaje školním rokem 2000/2001 nabízelo CGS FF v rámci sociální práce oborovou magisterskou specializaci „sociální práce – gender studies“, která byla prvním kompaktním studijním programem v oboru gender studies v České republice. Kromě již zmíněné specializace nabízelo všechny své kurzy též jako volné výběrové semestrální přednášky a semináře všem studujícím FF (po dohodě i studujícím dalších fakult – IZV, FSV, PřF, aj.), doporučované jako kurzy doplňující nabídku oborů etnologie, estetiky, filologických oborů, filosofie, historie, komparatistiky, kulturologie, pedagogiky, psychologie, sociologie, sociální práce i oborů dalších. V roce 2003 se podstatná část týmu Centra a jeho práce přesunula na Fakultu humanitních studií UK, kde získala plnou a jednoznačnou podporu vedení fakulty.

V letech 2005–2011 se Centrum rozvíjelo především v souvislosti s dílčím úkolem Významotvornost rodových diferencí v moderním světě, který byl jako součást výzkumného záměru FF UK Základy moderního světa v zrcadle literatura filosofie.
Práce na výzkumném záměru spočívá převážně ve vlastním výzkumu možností aplikace kategorie genderu/rodu, jejíž využití ve filosofické, literárněvědné a sociokulturní diskusi posledních desetiletí významně rozrušilo univerzálnost hodnot evropské kultury a nastolilo otázky vztahu významu a rodových diferencí. Odborná práce zkoumá rodovou konstruovanost českého kulturního prostoru v relacích k rodové dynamice kulturních situací moderní (tj. poosvícenecké) Evropy a světa. V konkrétní podobě představují výstupy tohoto výzkumu tematická kolokvia (první z nich bylo v zimním semestru 2005–2006 věnováno jubileu političky a literátky Boženy Vikové-Kunětické), dále sborníky věnované jak těmto kolokviím, tak i průběžným výsledkům výzkumu, časopisecké studie a další ediční projekty.

Od roku 2012 členky CGS vedou mj. kurz Ženy ve vědě a pracují na databázi významných žen Albína.

Úvod > O nás