Publikace členek Centra genderových studií

Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová: Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci. České Budějovice: Veduta, 2017.

 

 

Kniha představuje formy a proměny ženské práce v 19. a 20. století. Přibližuje dobové diskuse a reflektování ženské práce, její vývoj a determinaci genderem, třídou, náboženstvím nebo regionem. Zabývá se otázkou, kam sahají počátky placené ženské práce, jak a kdy vznikaly specificky ženské profese, za jakých okolností a s jakými výsledky se ženy domáhaly vstupu do tzv. mužských povolání a rovného přístupu na trh práce. Zahrnuje rovněž problematiku skloubení profese s prací v domácnosti, s důrazem na fenomén dvojího zatížení, a pohled veřejnosti na profesní aktivity žen. Interdisciplinární přístup a různé úhly pohledu (genderový, třídní a etický) umožnily vytvořit dynamický, do středoevropského kontextu zasazený obraz, v němž se proměňovaly názory na ženskou práci, její status a formy.

 

 

O ženské práci: Dobové (sebe)reflexe a polemiky. Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová eds. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2014.

 

 

Kniha přináší pohled na status, formy a proměny ženské práce v 19. a 20. století, které představuje prostřednictvím vybraných dobových textů a na pozadí různých přístupů (etického, genderového a třídního). Přibližuje dobové diskuse a reflektování ženské práce, její vývoj a determinaci rodem, třídou, náboženstvím nebo regionem.

 

 

 

 

Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová, Kateřina Svatoňová: Volání rodu. Praha: Akropolis, 2014.

Kniha shrnuje texty Petry Hanáková, Libuše Heczkové, Evy Kalivodové a Kateřiny Svatoňové, které v letech 2005–2011 v rámci Centra genderových studií FF UK společně promýšlely možnosti genderové analýzy v literární, filmové a kulturní teorii a kritice. Texty vzniklé v této době ukazují nezpochybnitelnost genderového úhlu pohledu, ale zároveň také jeho úskalí.

Kniha je členěna do tří kompaktních – a možno říci i kontroverzních – částí, jejichž názvy jsou příznačně inspirovány filmem Věry Chytilové Ovoce stromů rajských jíme – „Zakázané ovoce“ je věnováno metodám genderového psaní, „Vyhnání z ráje“ shromažďuje konkrétní filmové a literární analýzy a „Očistec“ tematizuje zejména záludnosti ženské tvorby. Kniha spojuje odborné statě, recenze, kritiky a rozhovory publikované jak v akademických publikacích, tak v denním tisku.

 

 

Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová: Iluze spásy: České feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: Veduta, 2013.

Trojice autorek se zabývá vývojem feministického myšlení v českých zemích a v Československu od poloviny 19. do poloviny 20. století. Práce sleduje jeho projevy v kontextu evropského feministického myšlení a v jednotlivých etapách života ženy. Zvláštní pozornost věnuje problematice ženského vzdělávání, mateřství a veřejné činnosti. Práci doplňují portréty významných aktérek a aktérů příběhu českého feministického myšlení.

 

 

 

 

 

 

Jus Suffragii: Politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890–1926. Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová eds. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2012.

 

Kniha shromažďuje publikované politické projevy české spisovatelky, dramatičky a feministky od prvních prohlášení, v nichž se stavěla za dívčí středí a dívčí školství, za právo matek na sebeurčení, proti celibátu, jež omezovalo ženy v nových profesích a ve veřejné činnosti, přes její politické projevy v před její volbou v roce 1912 a po této volbě také na mezinárodních fórech. Soubor obsahuje také parlamentní návrhy z období, kdy byla kooptována do prvního Československého parlamentu, a její publicistiku poválečnou. Soubor je doprovázen krátkou studií, rejstříkem.

 

 

 

 

Marie Baheská, Libuše Heczková, Dana Musilová: Ženy na stráž! České feministické hnutí 19.a 20.století. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2011.

Název knihy, která má ambici být příspěvkem k poznání feministického myšlení v českých zemích v 19. a 20. století, je inspirován článkem spisovatelky, političky a aktivistky Boženy Vikové-Kunětické. Její zvolení poslankyní českého zemského sněmu v roce 1912 vyvolalo ve své době velký ohlas v celé Evropě a vystavilo „vysvědčení“ soudobému ženskému hnutí. Byla to příležitost k bilancování více než půlstoletí trvající cesty od prvního ženského spolku k sociálnímu hnutí, které si vytklo za svůj cíl vybojovat pro ženy stejná práva, jakými disponovali muži.

Kolektivní boj za emancipaci a za rovná práva žen však nebyl možný bez teoretického a ideologického zázemí, které ovšem mnohdy poskytovali muži. Zmiňovat v této souvislosti Vojtu Náprstka a zejména Tomáše Garrigua Masaryka je sice takřka zbytečné, nicméně zásadní. Nutí nás totiž k hledání kořenů feministického myšlení v českých zemích, jeho osobností a proměn v kontextu vývoje moderní společnosti.

Cílem této publikace je zmapovat pomocí vybraných dokumentů vývoj feministického myšlení v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století. Vybrané dokumenty reprezentují jednotlivé etapy vývoje feministického myšlení, jeho osobnosti a v neposlední řadě dobový a sociální kontext jejich vzniku. Texty zařazené do této knihy představují reflexi základních paradigmat ženského hnutí v českých zemích: mateřství, vzdělávání a (placené) práce.

Eva Kalivodová: O rodu v životě literatury: Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? Praha: Karolinum, 2010.

V práci Evy Kalivodové se prolíná několik jejích dlouhodobých zájmů, a to o oblast české a anglické literatury 19. století s některými přesahy do století dvacátého, o problematiku překladu a o rodová čili genderová studia. Právě hra mnohostranných vzájemných působení, mezi kterými autorka nachází neočekávaná spojení, a dokáže tak nabídnout nové vnímání koncepcí, pojmů a tvrzení, tradičně ukotvených v diskurzu (zdánlivě) oddělených disciplín, činí z daného textu téměř dobrodružství.

Svůj koncept rodu v životě literatury odvíjí Eva Kalivodová od takového chápání kategorie rodu, jehož obsah se ustaluje či děje v době každé jedné situace a ve vzájemném napětí rodů obou. Dodejme, že svým textem tuto cestu podnětně otevírá, přičemž do sítě dynamiky rodových vztahů zapojuje také dynamiku domácího a cizího, sledovanou na materiále překladů. Právě setkání s cizím a proces jeho přenesení do domácího kontextu může efektivně odhalit limity a povahu našeho vlastního sebe-pochopení, a tedy i sebe-pochopení rodového.

 

 

Libuše Heczková: Píšící Minervy: vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009.

„Píšícími Minervami“ označuje Libuše Heczková české literární kritičky a esejistky přelomu 19. a 20. století. Zaměřuje se především na kritičku a feministku Elišku Krásnohorskou a na ty, které ji následovaly – Terézu Novákovou, Žofii Pohoreckou, Pavlu Buzkovou a další osobnosti literárního života jako Annu Pammrovou nebo Artuše Drtila.

Vedle toho sleduje také osudy českých emancipačních časopisů, v nichž se tato kritika rozvíjela: Ženských listů, Ženského světa, Ženské revue, Ženského obzoru a Ženských směrů. Pokouší se osvětlit podmínky, za nichž ženy vstupovaly do tak „neženského“ oboru literární činnosti, jakým podle některých dobových vyjádření kritika byla. Svými aktivitami tak „píšící Minervy“ radikálně zpochybňovaly „fyziologickou slaboduchost“ ženám tehdy připisovanou.

 

 

 

Vztahy, jazyky, těla: Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Libuše Heczková a kol. Praha: Ermat pro FHS UK v Praze, 2007.

 

Obsahuje 25 vybraných příspěvků, které byly předneseny na 1. konferenci českých a slovenských feministických studií, na jejíž organizaci se účastnilo Centrum genderových studií FF UK v Praze. Součástí sborníku je také CD-ROM se všemi príspěvky z této konference.

Struktura knihy je koncipována tak, aby se neupínala na jednotlivé humanitní obory, ale naznačovala, že kategorie genderu pro svou antropologickou povahu umožňuje interdisciplinární setkávání. První část je věnovaná vztahům žen a mužů v oblasti vědy, ve školách, na pracovištích i doma. Část s názvem Jazyky, které jsou chápány sémioticky jako znakové kódy, se věnuje genderované podmíněnosti jazyka a jeho působení. Poslední část tematizuje pohledy na fungování těla v současné společnosti a umění.

 

 

Ponořena do Léthé. E. Kalivodová, B. Knotková-Čapková eds. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2003.

Sborník Ponořena do Léthé, věnovaný přednáškovému kurzu Metafora ženy vydala FF UK jako součást výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě. Základní charakteristikou jednotlivých textů je určitá mnohovrstevnatost, rozdílná metodologie, jazykové i kulturní pozadí, střet mnoha společensko-vědních disciplín (filosofie, psychoanalýza, divadelní a filmová věda, věda o literatuře, historie, atd.). Jednotlivé texty si kladou mnoho otázek, které se v kruzích soustředí kolem tázání se po povaze metafory a jejich proměnách, po smyslu slovního spojení „metafora ženy“. Analyzují úlohu pojmu žena v metaforickém pojmenovávání světa a odhalují způsob, jakým žena sama uchopuje svět a sebe sama, ve vztahu k tomuto světu.

Do sborníku přispěli: Viola Parente-Čapková, Miroslav Petříček, Karel Thein, Eva Kalivodová, Soňa Nováková, Blanka Knotková-Čapková, Zdeňka Kalnická, Petra Hanáková, Libuše Heczková, Miluše Zadražilová, Lenka Jungmannová.

Úvod > Publikace členek Centra genderových studií