Konference Genderové perspektivy v humanitních vědách

Výzva k zasílání abstraktů na doktorandskou konferenci Genderové perspektivy v humanitních vědách

Konference se bude konat 6. listopadu 2020 na FF UK v Praze jako připomínka dvoustého výročí narození Boženy Němcové (1820–1862), spisovatelky, jejíž život a tvorba se vždy využívaly k mnoha různým cílům, podrobovaly různým výkladům. Její osobnost si mnozí přivlastňovali jako zvláštní druh privilegia a během dvou staletí od její smrti se vytvářel její neobvykle silný národní a životní mýtus, v němž se mísí touhy a fakta, život a dílo ve stále atraktivní směsi. Návraty k Boženě Němcové s sebou proto nesou mnohá nebezpečí a nástrahy. Jednou z cest, která se ukázala jako možná a plodná, je uplatnit přístupy, které do sebe pojaly genderovou optiku. Božena Němcová se proto může stát patronkou setkání doktorandek a doktorandů, kteří se rozhodli, že je tato optika inspirativní i pro jejich badatelská témata.

Ačkoliv jsou v současné době feministické a genderové přístupy v humanitních vědách silným proudem, zdají se roztříštěné. Chceme badatelkám a badatelům z různých pracovišť umožnit, aby se setkali, seznámili, vzájemně inspirovali, a iniciovat diskusi s nadějí, že bude pokračovat i po ukončení konference.

Konference je určena doktorandkám a doktorandům různých specializací, kteří ve své disertační práci uplatňují feministické, genderové a specifické queer přístupy, zejména z oborů literární a divadelní vědy, filozofie, estetiky, dějin umění, muzikologie, lingvistiky, translatologie, historie, antropologie a mediálních studií.

Organizátorky konference vítají jak příspěvky kladoucí metodologické otázky výzkumu, tak referáty prezentující dílčí problém či ucelenou kapitolu disertace. Abstrakty zasílejte do 31. srpna 2020 na adresu gender@ff.cuni.cz. Organizátorky si vyhrazují právo výběru příspěvků. Oznámení o přijetí budou rozeslána do 15. září.

Abstrakty nesmí přesáhnout rozsah 1 strany formátu A4, písma Times New Roman (velikost 12). Je možné využít další stranu pro sekundární literaturu. Předpokládaná délka příspěvku je 20 minut (+ diskuse). Jednacími jazyky budou čeština, slovenština a angličtina.

Organizační tým tvoří doc. Mgr. Libuše Heczková, PhD., PhDr. Eva Kalivodová, PhD., Mgr. Olga Słowik, doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, PhD.

Výzva v české jazykové verzi je ke stažení zde. For English click here.

Úvod > Nástěnka > Konference Genderové perspektivy v humanitních vědách