Projekty

Projekt: Databáze Albína: Ženy ve vědě do roku 1945

Tento projekt vychází ze semináře realizovaného Centrem genderovách studií na FF UK v Praze pod vedením doc. Libuše Heczkové, PhD., Evy Kalivodové, PhD., Kamily Remišové – Věšínové, PhD., Kateřiny Svatoňové, PhD. Databáze se pokouší trvale podchytit ženy, jejichž přínos byl významný v rozličných odborných disciplínách a oblastech, chce mít genderově historickou vypovídající hodnotu, bude usilovat o genderové doplnění historie vědy a odborné práce do roku 1945.

Databázi naleznete zde.

Práce na databázi se dějí díky podpoře fakultními vnitřními granty FF UK (hlavní řešitelky: 2014 a 2015 Eva Kalivodová, 2016–2018 Libuše Heczková). Na vytváření této databáze se přímo podílí studenti v rámci speciálně zaměřených kurzů, přičemž lexikografická hesla se budou i nadále doplňovat. Kdokoli by měl zájem o doplnění vlastního hesla či hesla stávajícího, nechť se ozve na adresu katerinasvatonova@gmail.com - tato aktivita je velmi vítaná.

Dílčí úkol ve výzkumném záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie FF UK 2005 - 2011 (MŠMT 0021620824)

Název: Významotvornost rodových diferencí v moderním světě

Řešitelky: PhDr. Eva Kalivodová, Mgr. Libuše Heczková, PhD., PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.

Administrátorka: PhDr. Kateřina Svatoňová, PhD.

Výstupy: budou výsledkem směřování k cíli dílčího úkolu Významotvornost rodových diferencí v moderním světě: Tím je rozvinutí práce s kategorií genderu/rodu, jejíž využití ve filosofické, literárněvědné a sociokulturní diskusi posledních desetiletí významně rozrušilo univerzálnost hodnot evropské kultury a nastolilo otázky vztahů významů a rodových diferencí. Odborná práce bude zkoumat rodovou konstruovanost českého kulturního prostoru v relacích k rodové dynamice kulturních situací moderní (tj. poosvícenské) Evropy a světa.

V konkrétní podobě budou výstupy představovat:

I/ 4-5 tematických kolokvií genderových studií, v nichž se literárně-vědný přístup prolíná s historickým, sociokulturním a filosofickým. Je počítáno s mezinárodní účastí. Jako první v řadě bylo plánováno kolokvium V bludném kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity (věnováno jubileu političky a literátky B. Vikové - Kunětické). Další dva připravované náměty kolokvií v pracovních názvech: Gender českého literárního a (politicko)kulturního diskursu 50. a 60. let 20. století v kontextu Evropy a světa oné doby; Gender české žurnalistiky a literární a odborné publicistiky v diachronních komparativních perspektivách. (Plán dalšího kolokvia „Žena v asijských literaturách“ v rámci mezifakultní spolupráce, viz dále).

II/ 4-5 (ročně publikovaných) sborníků věnovaných tematickým kolokviím, ale též průběžným oborovým a mezioborovým výzkumům a dialogům vyžívajícím kategorii genderu/rodu. (Plán 5. sborníku v rámci mezifakultní spolupráce, viz dále).

III/ časopisecké studie a ediční projekty: předpokládaná publikace (cca 40) zásadních studií vzešlých z nadále probíhajícího přednáškového cyklu Gender a literární kritika i dalších genderových projektů (literárně-vědně, sociokulturně, historicky, filosoficky orientovaných), ve spolupráci s odbornými časopisy, s časopisem Jedním okem – One Eye Open (vychází v Praze od r. 1993 jako sociokulturně a literárně zaměřená česko-anglická revue pro dialog o rodech a mezi rody).

 

Výběr zrealizovaných projektů Centra genderových studií:

 • Mezinárodní kolokvium Feminismus a kvalitativní výzkum, FF UK květen - duben 2001 (usp. Centrum GS FF UK ve spolupráci se sdružením Cargo a dalšími pořadateli; výsledky byly výběrově publikovány v čas. Cargo 3-4/2001).
 • V roce 2001, v době přípravy velké výstavy „Božena Němcová: Obraz mezi obrazy“ v letohrádku Hvězda na Bílé Hoře, vznikl v Centru genderových studií záměr pokusit se vnést do této události silnější genderový zřetel. E. Kalivodová, L. Heczková a J. Janáčková připravily odborný projekt, v jehož rámci Centrum uzavřelo s organizátorem výstavy, Památníkem národního písemnictví, smlouvu o spoluúčasti n této akci. Výsledkem byl příspěvek L. Heczkové a E. Kalivodové “Božena Němcová: pýcha i předsudek. Dvakrát o ženě mezi ženami“ do reprezentativního katalogu výstavy a také vznik originálního plakátu Aleše Svobody, který podtrhl mnohost stále inspirujících podob osobnosti autorky. V rámci tohoto projektu Centrum také uspořádalo jako doprovodnou akci k výstavě jednodenní interdisciplinární kolokvium Čtyry doby Boženy Němcové osobní i veřejné (FF UK listopad 2001). Výsledky byly publikovány v čas. Česká literatura 1/roč. 51 (2003) a rovněž (H. Šmahelová, J. Janáčková) v Literárním archivu, sborníku č. 34 „Božena Němcová. K 140. výročí úmrtí“ (vydal Památník národního písemnictví v Praze 2002)
 • Sborník Ponořena do Léthé, věnovaný přednáškovému kurzu Metafora ženy (2000/2001, FF UK - v rámci déletrvajícího cyklu Gender a literární kritika) vydala FF UK 2003 jako součást výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě (MSM 112100005). Autoři: Hanáková, Heczková, Jungmannová, Kalivodová, Kalnická, Knotková - Čapková, Nováková, Parente - Čapková, Petříček, Thein, Zadražilová. Publikace je v prodeji za dostupnou cenu v prodejně Fišer v budově FF UK na Náměstí Jana Palacha, v prodejně Karolina v Celetné ulici a ve Feministickém knihkupectví http://www.feminismus.cz.
 • Ústav translatologie a Centrum genderových studií FF UK v rámci svého úkolu ve výzkumném záměru FF UK Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie uvedly 23. 2. 2005 přednášku americké spisovatelky a publicistky Helen Epstein na téma „Ženský memoár jako žánr?“.
 • Božena Němcová. Život, dílo, doba“ (interdisciplinární konference o první polovině 19. století)
        Příspěvky referujících, kteří se zabývali genderovými okolnostmi, tématy i souvislostmi života, díla a tradice Boženy Němcové, přináší jako originální články nové číslo časopisu Jedním Okem - One Eye Open (6/2006).
        Studentské jednání navázalo na dvoudenní konferenci o životě a díle Boženy Němcové, která proběhla v České Skalici 7.-8. 9. 2005: Rozvinulo její témata, přispělo novými genderovými pohledy na různé části díla Boženy Němcové a jejich širší souvislosti. Během jednání bude promítnut němý film Babička režisérky They Červenkové z roku 1921:
        První filmová Babička by nevznikla bez nadšení a bojovnosti They (Terezy) Červenkové, přezdívané „dáma splašené filmem“. Červenková v r. 1921 založila společnost Filmový ústav, což byla filmová výrobna a malá laboratoř umístěná v domě jejích rodičů na Vinohradech. Výrobnu se snažila vést s poměrně velkými ambicemi - chtěla na plátno převést klasická díla české literatury. Tak ve 20. letech vznikl Křest sv. Vladimíra, Paličova dcera i adaptace Kvapilovy hry Bludička. Červenková však měla potíže se zajištěním technické úrovně filmů. Činnost FÚ po krátké době přerušila, tvrdí se, že odjela do Argentiny, o její další činnosti však není přesně nic známo. Babička vznikla ve Filmovém ústavu v roce 1921 jako pětidílné pásmo výjevů, na svou dobu velmi zajímavě a svižně vyprávěné. Kameraman Josef Brabec snímá venkovský život živě, bez obvyklé škrobenosti literárních adaptací či filmů „s ambicemi“. Červenková do filmu obsadila mimo jiné i Františka Smolíka, tehdy mladého herce Národního divadla, který u nich bydel a kterého objevila pro film.
 • Databáze studentských prací z oblasti genderových studií: http://www.feminismus.cz
        Shromažďování dat nejprve probíhalo v rámci činnosti Gender Studies, o.p.s., posléze ve spolupráci s Centrem genderových studií FF UK a za jeho finanční podpory. Shromažďování dat probíhá nepřetržitě, nyní je organizované neziskovou organizací Gender Studies o.p.s. Nejprve se sběr soustředil výběrově na práce vzniklé na FF UK a FSV UK, postupně se rozšířil i na jiné fakulty a také další školy v ČR. Od roku 2001 jsou záznamy o pracích (v závislosti na jejich fyzické dostupnosti) opatřovány anotacemi. Celkový seznam prací čítá v současné době asi 900 titulů.
        Tituly studentských (bakalářských, magisterských, rigorózních, disertačních) prací z oblasti genderových studií a feminismu (jako metody, teorie i tématu) se začaly sbírat v roce 1999. Systematický sběr zatím pokrývá roky 2000 až 2005. Soubor zpracovávaný do databáze je důležitou součástí postupného ustavování oboru genderových studií (studií rodu). Data o studentských pracích zahrnutých do souboru výběrově (v rámci Univerzity Karlovy) sahají až do hluboké minulosti (např. práce z 50. let 20. století jsou zajímavým svědectvím o tehdejší podobě zájmu o problematiku blízkou dnešním genderovým studiím). Systematický sběr pokrývá roky 2000-2004. Přestože soubor dat vznikal v Praze a práce z fakult Univerzity Karlovy jsou v něm zastoupeny nejpočetněji, zahrnuje stále více prací z univerzit a vysokých škol po celé České republice (viz seznam škol v databázi samotné).
 • Monotematické číslo časopisu Slovo a smysl: Radostný gender (editorky: Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová, Kateřina Svatoňová)
 • Kniha politických projevů Boženy Vikové-Kunětické Jus Suffragii (editorky Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová)
 • Publikace shrnující činnost centra Volání rodu (autorky: Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová, Kateřina Svatoňová) zejména za období řešení výzkumného záměru
CGS FF UK
nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: gender@ff.cuni.cz